လုပ္ငန္းေရးရာ ျမွင့္တင္ေရးေကာ္မတီ

လုပ္ငန္းေရးရာ ျမွင့္တင္ေရးေကာ္မတီ အေနျဖင့္ ေအာက္ပါ အေျခခံ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားျဖင့္ လုပ္ေဆာင္လွ်က္ရွိပါသည္။

ျပန္ၾကားေရး ႏွင့္ ျပည္သူဆက္ဆံေရး ေကာ္မတီ

 ျပန္ၾကားေရး ႏွင့္ ျပည္သူဆက္ဆံေရး ေကာ္မတီ အေနျဖင့္ ေအာက္ပါ အေျခခံ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားျဖင့္ လုပ္ေဆာင္လွ်က္ရွိပါသည္။

အသိပညာျပန္႔ပြားေရး ေကာ္မတီ

အသိပညာျပန္႔ပြားေရး ေကာ္မတီ အေနျဖင့္ ေအာက္ပါ အေျခခံရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားျဖင့္ လုပ္ေဆာင္လွ်က္ရွိပါသည္။

လက္လီေရာင္းခ်ေရးလုပ္ငန္းဖြ႔ံၿဖဳိးမွုေကာ္မတီ

လက္လီေရာင္းခ်ေရးလုပ္ငန္းဖြ႔ံၿဖဳိးမွုေကာ္မတီ အေနျဖင့္ ေအာက္ပါ အေျခခံ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားျဖင့္ လုပ္ေဆာင္လွ်က္ရွိပါသည္။