22-2-2020

မြန်မာနိုင်ငံ Country Barcode "883" ကို လုပ်ငန်းရှင်များထံသို့ တရားဝင်မိတ်ဆက်သည့်အခမ်းအနား

UMFCCI ၏ကူညီပံ့ပိုးမှုဖြင့်
Myanmar Retailers Association
Myanmar Industries Association
Myanmar Food processor & Exporters Association တို့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်၍
မြန်မာနိုင်ငံ Country Barcode "883" ကို GS1 မှခွင့်ပြုရရှိခဲ့ပြီး လုပ်ငန်းရှင်များထံသို့ တရားဝင်မိတ်ဆက်သည့်အခမ်းအနားကိုUMFCCI တွင်ကျင်းပခဲ့ပါသည်။